Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

 Σχετικό: η με αριθ. πρωτ. Φ251/93025/Α5/11-6-2015/ΑΔΑ:7ΡΡΓ465ΦΘ3-ΔΧΚ εγκύκλιός μας. 

Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μ.Δ. 

Ολα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 14-7-2015 και την Παρασκευή 17-7-2015 και όχι στις 3-7-2015 και στις 7-7-2015.